Logo města Hostivice

Studie širšího prostoru Hostivického nádraží

Záměrem Studie přednádraží bylo korigovat již zpracovaný projekt úprav nádraží Hostivice od firmy Metroprojekt. Zároveň měla Studie sloužit jako podklad pro další fáze tohoto projektu. Nad rámec zadání byla Studie upravena podle následných jednání s Metroprojektem a Správou železnic (SŽ) do výsledné kompromisní podoby akceptovatelné všemi stranami.

Studie byla již v rámci hrubopisu projednávána s dotčenými orgány státní správy: odborem dopravy MÚ Černošice, Dopravním inspektorátem Policie ČR a jednotlivými odbory Správy Železnic. Byla též projednána se zástupci Pražské integrované dopravy a Integrované dopravy Středočeského kraje a s občany města Hostivice.

Rada města Hostivice vzala čistopis Studie přednádraží na vědomí 29. listopadu 2021.

Situace (Metroprojekt ⨯ čistopis studie)

Výkres situace podle MetroprojektuVýkres situace podle čistopisu

Situace (hrubopis studie ⨯ čistopis studie)

Výkres situace podle hrubopisuVýkres situace podle čistopisu

Co se změnilo po hrubopisu

Výkres situace podle čistopisu
 1. Úprava polohy stání autobusu – místo pro zastávku autobusu bylo soustředěno přímo k plánovanému podchodu a přístupu k železničním nástupištím. Nově jsou vymezena tři autobusová stání za sebou. První je uvažováno na výstup, druhé pro vyčkávání a třetí nástupní. Vzhledem k blízkosti objektu podchodu byl zrušen autobusový přístřešek.

 2. Úprava polohy a profilu vozovky v úseku před stávající výpravní budovou – v návaznosti na úpravu autobusových stání byl srovnán průběh vozovky. Její šířka v prostoru stání autobusu byla dohodnuta na 7 m. Před výpravní budovou byl rozšířen chodník, aby umožnil bezpečný pohyb pěších, ale i „pomalých cyklistů”. Na druhé straně ulice bylo upuštěno od výsadby stromů a na jejich místo je navržen zelený pás s travinami a možností vsakování.

 3. Úprava výškové úrovně – výsledná dohodnutá výška obrubníku je 8 cm. Nicméně točna autobusů bude v jedné úrovni s okolím. Výjimkou je samozřejmě nástupní hrana autobusových zastávek, která zůstává na výšce 16 cm dle požadavku ROPID/IDSK.

 4. Doplnění přechodu pro chodce – mezi připojením ulice Drdovy a Havlíčkovy byl doplněn přechod pro chodce přes ulic Železničářů, případně místo pro přecházení. Je navržen kvůli splnění normy pro slabozraké. Předpokládá se nicméně, že většina pěších přijde z centra ulicí K Nádraží a bude přecházet do podchodu zhlavím točny. Kvůli bezbariérovému řešení točny v jedné úrovni bude tato varianta mnohem pohodlnější.

 5. Posunutí K+R – stání Kiss & Ride budou díky úpravě autobusových stání posunuta naproti Havlíčkově ulici. Jejich počet bude upřesněn v dalších stupních projektu.

 6. Záměna nové technologické budovy a objektu rezervy, který je nově určen pro možné parkování kol – v návaznosti na upřesnění požadovaného počtu stání pro kola a velikosti a přístupnosti nově navrhované technologické budovy byla technologická budova přesunuta na jih prostoru a na severu byla ponechána rezerva pro objekt pro úschovu kol, a to až ve druhé uvažované etapě. Pro první etapu jsou místa vymezena těsně vedle podchodu a na druhé straně stávající výpravní budovy. V obou etapách se uvažuje 80 volných stání + 20 zamykatelných boxů.

 7. Vedení kol podél točny autobusů – nově je území navrženo tak, že cyklostezka je před točnou ukončena. Předpokládá se, že cyklisté, kteří ve stanici končí, budou pokračovat po společném sdíleném prostoru s pěšími. Zároveň tudy budou pokračovat i „pomalí cyklisté” (typicky rodiny s dětmi). „Rychlí” dálkoví cyklisté, kteří projíždějí z Prahy do Kladna, mohou najet na točnu a pokračovat vozovkou. Přesné značení bude předmětem dalšího stupně projektu dle konzultací s Ing. arch. Tomášem Cachem, garantem dálkové trasy Praha–Kladno.

 8. Tvarové řešení vstupu do podchodu – po dohodě s investorem stavby byly zrušeny pobytové schody a nahrazeny druhým schodišťovým ramenem, které míří k výpravní budově. Pod střechou, jejíž tvar byl upraven dle požadavku investora stavby, jsou navrženy stojany na kola, automaty na jízdenky, informační cedule a sezení.

 9. Parkování osobních aut u točny a vjezd osobních aut na točnu – nově je uvažováno namísto původních 4 stání pro SŽ ještě jedno stání pro dodávku SŽ a dále jedno stání pro invalidy a jedno stání pro rodiny s kočárkem. Vjezd na točnu bude omezen, kromě kol a autobusů, jen na tyto uživatele. Ostatní motorová vozidla budou mít vjezd na točnu zakázán. Praktickým dopadem bude, že ač bude ulice Železničářů obousměrná, tak pro automobily bude, s výjimkou vozidel parkujících na točně, jednosměrná a auta budou odjíždět ulicí K Nádraží. Celkově ale bude, díky vymístění parkoviště P+R provoz automobilů v přednádraží velmi omezený, prakticky jen na rezidenty a K+R.

 10. Dopravní režim – oproti hrubopisu dle požadavku rezidentů budou ulice kolmé k ulici Železničářů obousměrné. Na dopravní situaci to ale bude mít zanedbatelný význam vzhledem k omezení počtu automobilů, které budou nově používat parkoviště P+R.

 11. Povrchy – stání autobusu i točna budou mít betonový povrch kvůli únosnosti. Pro vozovku před výpravní budovou je uvažována dlažba pro optické zklidnění provozu.

 12. Nádoby na tříděný odpad – budou umístěny před budoucí regulací nové výstavby v ulici Železničářů mezi ulicemi Havlíčkova a Nerudova. Případné přesunutí bude řešeno až s dalším rozvojem lokality a využitím regulace.

 13. Výtopna – kvůli úpravám vedení kolejí a nově požadovanému protažení krajní slepé koleje až do prostoru výtopny bude celý objekt odstraněn. V místě bude vymezen prostor nákladové rampy včetně určení průjezdu nákladních automobilů na ní. Prostor bude oplocen, a to až po sjízdnou rampu kombinovaného podchodu a cyklopodjezdu.

 14. Severní nájezd do kombinovaného podchodu a cyklopodjezdu – je upraven dle požadavku na pozvolnou zatáčku.